Wie zijn de oud-katholieken

Oud-katholieken zijn in de eerste plaats christenen: volgelingen van Jezus Christus. De Bijbel waarin christenen de uitgangspunten van hun geloof vinden bestaat uit twee delen. Het Oude Testament (de joodse bijbel) gaat over de God van Israël, die de oorsprong is van alles wat bestaat, die het joodse volk uit de slavernij bevrijdde en steeds weer opriep tot een beter leven.

Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van Jezus en laat zien wat hij voor mensen betekende en betekent: door zijn woorden en daden vingen ze een glimp op van wie God is.

De jonge kerk

De eerste christenen waren joden die geloofden dat Jezus de Messias (of Christus) was, dat is de Koning die God volgens het joodse geloof zou sturen. Het goede nieuws over Jezus ging als een lopend vuurtje door verschillende landen. Onder keizer Constantijn werd het christelijke geloof ineens de officiële godsdienst van het Romeinse rijk. De christelijke kerk hoefde niet meer in het verborgene te even. Men kon in grote gebouwen samenkomen om te zingen, te bidden, te luisteren naar verhalen over Jezus en zijn beroemde maaltijd te vieren. In deze tijd bleek wel dat soms de eenheid ver te zoeken was. Om te proberen dit op te lossen, werden er concilies georganiseerd, vergaderingen met kerkleiders uit de diverse landen. Het lukte niet altijd om het eens te worden. Zo kwam het verschillende keren tot scheuringen.

De eenheid zoek

Later is de kerk nog meer verdeeld geraakt. Zo was er in de elfde eeuw een scheuring tussen de oosterse en de westerse kerk ontstaan. In de zestiende eeuw kwamen er scheuringen door de Reformatie: een poging van kerkvernieuwers om een streep te zetten onder een aantal middeleeuwse gewoontes en foute opvattingen. Zij wilden terug naar het zuivere geloof van de Bijbel. Dit werden de latere protestanten. Anderen vonden ook dat er wel wat moest veranderen, maar dat er in de latere tradities ook veel goeds zat. Zij worden meestal katholieken genoemd. De katholieken konden in een deel van Nederland hun geloof alleen gemeenschappelijk beleven in zogenaamde schuilkerken

Oud-katholieken?

Vanaf de jonge kerk werd de kerk geleid door bisschoppen. Meestal was er in een stad één bisschop, die in de stad en het gebied eromheen zorgde dat alles goed ging. In de kerk van het westen was de bisschop van Rome (paus) de belangrijkste. In de loop van de eeuwen kreeg deze paus steeds meer gezag en dus ook steeds meer macht. Veel christenen vonden het niet goed dat één man zoveel kon beslissen. Zij willen liever dat besluiten gezamenlijk genomen worden, zoals in de tijd van de concilies. En ze vinden ook dat de paus niet in ieder land moet bepalen wie er bisschop wordt, want vanuit Rome kun je niet weten wat er in ieder land speelt. Om deze redenen kreeg een deel van de Nederlandse katholieken in 1723 ruzie met de paus. Vanwege hun afwijkende mening werden ze door de paus niet meer als katholiek erkend. Omdat ze streefden naar een kerk zoals die was in de tijd van de concilies, noemden ze zich Oud-katholieken. Oud-katholiek betekent niet ouderwets, maar trouw aan de oorsprong. De katholieken die het oppergezag van de paus wel accepteren heten rooms-katholieken. Als je kijkt naar de aantallen, heeft de oud-katholieke kerk het van de rooms-katholieke kerk verloren. Maar tot op de dag van vandaag zijn ze een levende gemeenschap van katholieken ‘los van Rome’.

Traditie

Typerend voor de Oud-katholieken is dat zij houden van traditie: eeuwenoude gebruiken houden ze graag in ere. Maar traditie zien ze niet als een schat die in een doosje bewaard moet blijven, maar als een manier om het geloof van de kerk door te geven. Oud-katholieken zijn zeker niet tegen vernieuwingen. Maar dan moet je het wel doen in de stijl van de concilies: beraadslagen, met je eigen mensen maar ook met vertegenwoordigers van andere kerken.

Welkom!

Iedere zondagmorgen is er om 10 uur een Eucharistieviering. Een paar keer per jaar vieren in oecumenisch verband de Vesper. Ook luiden wij de Adventstijd (van 1 – 24 december) in met een Carol Service. Hieraan werkt een projectkoor (samengesteld uit vele Enkhuizer kerken) mee. Deze is op zaterdagavond 1 december, aanvang 19.30 uur, in de Oud-Katholieke kerk, Breedstraat 84. Welkom bij deze bijzondere gebeurtenis!